უნივერსიტეტში მიღება

საქართველოში არსებულ სკოლებში / უნივერსიტეტებში / კოლეჯებში სწავლის სურვილის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის კონსულტაციის გაწევა, სკოლაში /უნივერსიტეტში / კოლეჯში მიღება / ჩაბარების უზრუნველყოფა, შესაბამისი დოკუმენტაციის მოძიების უზრუნველყოფა, სკოლებთან/უნივერსიტეტებთან /კოლეჯებთან წარმომადგენლობა და ა.შ.