სათარჯიმნო მომსახურება

სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტების თარგმნა ნებისმიერ ენაზე, მათ შორის სხვადასხვა სფეროს სპეციფიკური დოკუმენტების თარგმნა (სამედიცინო, იურიდიული, კომერციული და ა.შ.)