სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია

სასაქონლო ნიშნის დარეგისტრირება შესაბამის ორგანოში. აღნიშნული სერვიცი მოიცავს დარეგისტრირებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მოძიებას, მომზადებას, განაცხადის შეტანას, რეგისტრაციისათვის საჭირო ყოველი შემდგომი ნაბიჯის უზრუნველყოფას, წარმომადგენლობას და ა.შ.