ელექტრონული სავიზო მომსახურება

განსაზღვრულ შემთხვევებში საქართველოში შემოსვლის სურვილის მქონე პირს ესაჭიროება ვიზა, რა დროსაც მან ქვეყანაში შემოსვლამდე უნდა აიღოს იმ კატეგორიის ვიზა, რომელიც ყველაზე კარგად შეესაბამება მისი საქართველოში მგზავრობის მიზანს. ჩვენი სავიზო მომსახურების სერვისი მოიცავს:

  • კონკრეტულ შემთხვევაში იმის დადგენას ესაჭიროება თუ არა პირს ქვეყანაში შემოსვლისათვის ელექტრონული ვიზა
  • სხვა დანარჩენი პროცედურები