წარმომადგენელი სახელმწიფო სტრუქტურაში

მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე კადრების წარმომადგენლობითი მომსახურება ნებისმიერ სახელმწიფო სტრუქტურასა და ადმინისტრაციულ ორგანოში, მათ შორის სამინისტროებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და სხვა ორგანოებში, კერძოდ, მინდობილობის მეშვეობით.