შემოსავლების სამსახურში რეგისტრაცია

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გადასახადის გადამხდელად შემოსავლების სამსახურში რეგისტრაცია, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისათვის.