კომპანიის რეგისტრაცია ინდუსტრიულ ზონაში

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საწარმოს თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში დარეგისტრირება. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა არის სპეციალური სტატუსის მქონე ტერიტორია, სადაც საწარმოებისათვის მოქმედებს განსხვავებული პირობები და დამატებითი საგადასახადო შეღავათები. ასეთ შეღავათს წარმოადგენს, მაგალითად, მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლება.