უცხოური კომპანიის ფილიალის რეგისტრაცია

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უცხო ქვეყნის მეწარმე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ფილიალის რეგისტრაცია და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევა. აქვე აღვნიშნავთ, რომ შპს-ის რეგისტრაცია დროის კუთხით ბევრად მოსახერხებელია, როგორც დროის მიხედვით (საჭიროებს 1 დღეს), ასევე ტექნიკურად. ხოლო ფილიალის რეგისტრაციას სჭირდება მეტი დრო (დრო არ არის განსაზღვრული) და დოკუმენტაციის მიხედვით მარეგისტრირებელმა ორგანომ შესაძლოა მოგვთხოვოს დამატებითი დამადასტურებელი დოკუმენტები, რაც არ არის პირველად ჩამონათვალში.