ქონების შეფასება და ინვესტიციის შეფასება

მოცემული სერვისი გულისხმობს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში და კონკრეტული მიზნისათვის უძრავი თუ მოძრავი ქონების შეფასებას ასოცირებული აუდიტორების მიერ. ასევე, ინვესტიციების ეკონომიკურ შეფასებას, საინვესტიციო პროექტების შესაბამისი კრიტერიუმებით შეფასებას და ა.შ.