საბანკო ანგარიშების გახსნა

საქართველოში მოქმედი საბანკო რეგულაციების შესაბამისად საბანკო დაწესებულებებში ანგარიშების გახსნა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევა, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისათვის.