ხელშეკრულებების მომზადება

ნებისმიერი ტიპის ხელშეკრულების მომზადება როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისათვის. ასევე, ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში მხარეებს შორის მოლაპარაკებისა და მედიაციის პროცესის წარმართვა.