აპოსტილი და ლეგალიზაცია

განსაზღვრულ შემთხვევებში, იმისათვის, რათა უცხო ქვეყანაში გაცემული დოკუმენტი საქართელოს ტერიტორიაზე იყოს ვალიდური (ან პირიქით, საქართველოში გაცემული დოკუმენტი იყოს ვალიდური სხვა ქვეყანაში), დოკუმენტი საჭიროებს აპოსტილის ან ლეგალიზაციის პროცედურის გავლას. ჩვენი სერვისი გულისხმობს:

  • კონკრეტულ შემთხვევაში იმის დადგენას, თუ აღნიშნულთაგან რომელ პროცედურას საჭიროებს ესა თუ ის დოკუმენტი
  • შესაბამის უწყებაში ამ პროცედურის გავლის უზრუნველყოფას.