ბუღალტრული მომსახურება

ბიზნესის გამართულად ფუნქციონირება წარმოუდგენელია საბუღალტრო საქმიანობის სწორად წარმართვის გარეშე, კომპანია Consultings Group-ის კვალიფიციურ პერსონალთა ჯგუფი უზრუნველყოფს თქვენი ბიზნესის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წარმართვას, რაც თავიდან აგაცილებთ რისკებსა და საფრთხეებს

ბუღალტრული მომსახურება მოიცავს:

 • კონსულტაცია საგადასახადო სფეროში
 • კონსულტაცია საბუღალტრო აღრიცხვის სფეროში
 • კონსულტაცია საფინანსო სფეროში
 • ​ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება
 • საბუღალტრო პროგრამის შერჩევა/ინტეგრაცია საქმიანობის სფეროს შესაბამისად
 • სააღრიცხვო სისტემის შემუშავება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის აღრიცხვა
 • საბრუნავი საშუალებების და მატერიალური ფასეულობების მოძრაობის აღრიცხვა
 • დებიტორული დავალიანებების აღრიცხვა
 • პერსონალის ხელფასების აღრიცხვა
 • კრედიტორული დავალიანებების აღრიცხვა
 • რეალიზაციისა და შესყიდვების აღრიცხვა
 • მატერიალური და არამატერიალური ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
 • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • კაპიტალის ცვლილებების აღრიცხვა
 • შემოსავლების სამსახურისთვის საგადასახადო ანგარიშგების მომზადება
 • დეკლარაციების წარდგენა
 • საბიუჯეტო გადასახადების კალკულაცია
 • საქმიანობის სფეროს შესაბამისად პირველადი დოკუმენტბრუნვის ორგანიზება
 • მენეჯერული ინფორმაციის მომზადება მენეჯმენტის მოთხოვნის შესაბამისად
 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება
 • ბუღალტერიის მონიტორინგი
 • საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება